The Zebra Lounge Piano Bar

Zebra lounge piano bar in Memphis, TN.